Търгове

Процедура за отдаване под наем на имот в гр. Дупница, собственост на "Безконтактни мултиплексорни вериги" /БМВ/ ЕООД - Обявление

1. Обявление 

Back to top

Документи за провеждане на процедура за отдаване под наем на имот в централен офис на БМВ ЕООД

Необходими документи:

 

1.Заповед търг 7 етаж 2022г.

2.Повторно обявление търг 7 етаж 2022г.

3.Приложение №1 - Заявление за участие в търг с тайно наддаване

4.Приложение №2 - Образец на ценова оферта

5.Приложение №3 - Информация за обекта

6.Приложение №4 - Декларация за отсъствие на обстоятелства

7.Договор

Back to top

Документи за провеждане на процедура за отдаване под наем на имот в гр. Дупница, собственост на "Безконтактни мултиплексорни вериги" /БМВ/ ЕООД

1. Повторно обявление търг Дупница 28.01.2022г.

2. Заповед повторен търг

3. Условия на търга - Приложение 1

4. Заявление за участие - Приложение 2

5. Ценова оферта - Приложение 3

6. Декларация - Приложение 4

7. Договор - Приложение 5

Back to top

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Помещение [05.07.2017]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ


БМВ ЕООД на основание Заповед № 38 от 04.07.2017 г. на управителя на дружеството

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Помещение офис-изток с площ от 9.43 кв. м,, тераса към обслужващо помещение офис-изток 8.78 кв.м., обслужващо помещение офис-запад /право на преминаване/ 21.78 кв.м., тераса към обслужващо помещение офис-запад 8.25 кв.м.
2. Местоположение: Помещение офис-изток с площ от 9.43 кв. м,, тераса към обслужващо помещение офис-изток 8.78 кв.м., обслужващо помещение офис-запад /право на преминаване/ 21.78 кв.м., тераса към обслужващо помещение офис-запад 8.25 кв.м., находящи се на седми етаж в сграда с административен адрес гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 101.
2.2. Срок на наемане: 2 (две) години от датата на влизане в сила на договора за наем.
3. Начална тръжна месечна наемна цена: 980 (деветстотин и осемдесет) лева, без ДДС;
3.1. Консумативни разноски: за консумираната електроенергия, Наемателят ще заплаща по показанията на монтиран електромер.
3.2. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.
4. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:
4.1. Притежава лиценз за мобилен оператор;
4.2. Няма задължения към държавата;
4.3. Няма неуредени парични задължения към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;
4.4. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;
4.5. Няма неуредени парични задължения към БМВ ЕООД;
4.6. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.
5. Търгът ще се проведе в БМВ ЕООД. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на деня, следващ 15-тия ден от публикуването на поканата за търга. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.
6. Тръжната документация може да бъде свалена от сайта на дружеството, от секция „Профил на купувача“, на адрес www.bmv-eood.bg.

7. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.
Настоящата покана е публикувана по реда на чл. 15, ал. 2 от ПРУПДТДДУК

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/9316075

  

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Заповед за предоставяне под наем на имот
2. Приложение А: Условия на търга
3. Приложение Б: Договор за наем
4. Приложение 1 - Заявление за участие в търг с тайно наддаване
5. Приложение 2 - Образец на ценова оферта
6. Приложение 3 - Информация за обекта
7. Приложение 4 - Протокол за регистрация на предложенията
8. Приложение 5 - Протокол за допускане и недопускане до участие в класирането
9. Приложение 6 - Протокол за оповестяване на предложените цени
10. Приложение 7 - Протокол за класиране на ценовите оферти
11. Приложение 8 - Протокол за явно наддаване
12. Приложение 9 - Протокол за закриване на търга или за обявяването му за непроведен

 

Back to top