Оръжеен магазин

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Помещение [05.07.2017]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ


БМВ ЕООД на основание Заповед № 38 от 04.07.2017 г. на управителя на дружеството

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Помещение офис-изток с площ от 9.43 кв. м,, тераса към обслужващо помещение офис-изток 8.78 кв.м., обслужващо помещение офис-запад /право на преминаване/ 21.78 кв.м., тераса към обслужващо помещение офис-запад 8.25 кв.м.
2. Местоположение: Помещение офис-изток с площ от 9.43 кв. м,, тераса към обслужващо помещение офис-изток 8.78 кв.м., обслужващо помещение офис-запад /право на преминаване/ 21.78 кв.м., тераса към обслужващо помещение офис-запад 8.25 кв.м., находящи се на седми етаж в сграда с административен адрес гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 101.
2.2. Срок на наемане: 2 (две) години от датата на влизане в сила на договора за наем.
3. Начална тръжна месечна наемна цена: 980 (деветстотин и осемдесет) лева, без ДДС;
3.1. Консумативни разноски: за консумираната електроенергия, Наемателят ще заплаща по показанията на монтиран електромер.
3.2. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.
4. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:
4.1. Притежава лиценз за мобилен оператор;
4.2. Няма задължения към държавата;
4.3. Няма неуредени парични задължения към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;
4.4. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;
4.5. Няма неуредени парични задължения към БМВ ЕООД;
4.6. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.
5. Търгът ще се проведе в БМВ ЕООД. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на деня, следващ 15-тия ден от публикуването на поканата за търга. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.
6. Тръжната документация може да бъде свалена от сайта на дружеството, от секция „Профил на купувача“, на адрес www.bmv-eood.bg.

7. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.
Настоящата покана е публикувана по реда на чл. 15, ал. 2 от ПРУПДТДДУК

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/9316075

  

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Заповед за предоставяне под наем на имот
2. Приложение А: Условия на търга
3. Приложение Б: Договор за наем
4. Приложение 1 - Заявление за участие в търг с тайно наддаване
5. Приложение 2 - Образец на ценова оферта
6. Приложение 3 - Информация за обекта
7. Приложение 4 - Протокол за регистрация на предложенията
8. Приложение 5 - Протокол за допускане и недопускане до участие в класирането
9. Приложение 6 - Протокол за оповестяване на предложените цени
10. Приложение 7 - Протокол за класиране на ценовите оферти
11. Приложение 8 - Протокол за явно наддаване
12. Приложение 9 - Протокол за закриване на търга или за обявяването му за непроведен

 

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“ [05.02.2020]

БМВ ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука" на служители".
Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 09:00 до 12:00 часа от 05.02.2020 г. до 21.02.2020 г. вкл. или от адрес www.bmv-eood.bg
Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул."Кн.Мария Луиза"№ 101, от 9:00 до 12.00 часа и от 13:30 до 17:00 часа с краен срок до 16:00 часа на 21.02.2020 г.

Отваряне на офертите: 24.02.2020г.
За справки: тел. 02/8130711.

Конкурсна документация:

1. Заповед за откриване на процедура за за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука" на служители".

2. Документация за процедура по възлагане на поръчка чрез публична покана за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука";

3.Образец №2 - Административни сведения

4.Образец №3 - Декларация

5.Образец №4 - Техническо предложение

6.Образец №5 - Ценово предложение

7. Проект на договор.

Back to top

Конкурс за предоставяне на имот под наем [17.01.2020г.]

Конкурс за предоставяне на имот под наем

 

1.Заповед

2.Приложение А: Условия на търга

3.Приложение №1

4.Приложение №2

5.Приложение №3

6.Покана

7.Приложение Б: Договор за наем

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС” [29.08.2019]

ОБЯВЛЕНИЕ

БМВ ЕООД, гр. София, бул. "Кн. Мария Луиза" № 101, на основание чл. 14, ал. 1 и чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането

ОБЯВЯВА

Процедура за провеждане на конкурс за застраховане на 7 броя МПС със задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС".
Конкурсът ще се проведе на 16.09.2019 г. от 10.00 часа в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. "Кн. Мария Луиза"№ 101.
Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 29.08.2019г. до 13.09.2019 г. или от сайта на дружеството на адрес www.bmv-eood.bg.
Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул."Кн.Мария Луиза"№ 101, от 09.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа с краен срок до 16.00 часа на 13.09.2019 г.
За справки: тел. 02/8130711.

1. Административни данни

2. Договор ГО

3. Договор Каско

4. Заповед откриване процедура застраховател

5. Обявление застрахотел МПС

6. Приложение1 - Каско

7. Приложение2 - Гражданска отговорност

8. Ценова оферта ГО

9. Ценова оферта Каско

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“ [22.02.2019]

БМВ ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука" на служители".
Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 25.02.2019 г. до 11.03.2019 г. вкл. или от адрес www.bmv-eood.bg
Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул."Кн.Мария Луиза"№ 101, от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа с краен срок до 16.00 часа на 11.03.2019 г.
За справки: тел. 02/931 60 75.

Конкурсна документация:

1. Заповед за откриване на процедура за за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука" на служители".

2. Документация за процедура по възлагане на поръчка чрез публична покана за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука";

3. Проект на договор.

Back to top

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ [03.10.2018]

БМВ ЕООД открива процедура с предмет „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ за следните видове финансови услуги :
1. Свободни парични средства;
2. Платежни и свързани услуги ;
3. Финансиране.

Конкурсна документация:

1. Покана
2. Решение
3. Приложение 1 - Административни сведения за участника
4. Приложение 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелства
5. Приложение 3 - Декларация за съпътстващи услуги
6. Приложение 4 - Декларация за конфиденциалност
7. Приложение 5 - Техническо предложение
8. Приложение 6 - Ценова оферта
9. Приложение 7 - Декларация за приемане на условията на конкурсната процедура
10. Методика за оценяване
11. Проект на договор

Срокът за подаване на офертите е до 17 ч. на 10.10.2018 г.

Офертите се подават в деловодството на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, гр. София - 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101. 

Всички въпроси относно процедурата на заинтересованите лица, следва да се изпращат на факс: 02  8313185 или на адрес:  гр. София  -  1202,      бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101.

Отговорите се публикуват в профила на купувача на електронната страница на
Възложителя - http://bmv-eood.bg .

Back to top

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ [11.09.2018]

БМВ ЕООД открива процедура с предмет „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ за следните видове финансови услуги :
1. Свободни парични средства;
2. Платежни и свързани услуги ;
3. Финансиране.

Конкурсна документация:

1. Покана
2. Решение
3. Приложение 1 - Административни сведения за участника
4. Приложение 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелства
5. Приложение 3 - Декларация за съпътстващи услуги
6. Приложение 4 - Декларация за конфиденциалност
7. Приложение 5 - Техническо предложение
8. Приложение 6 - Ценова оферта
9. Приложение 7 - Декларация за приемане на условията на конкурсната процедура
10. Методика за оценяване
11. Проект на договор
Срокът за подаване на офертите е до 17 ч. на 26.09.2018 г.

Офертите се подават в деловодството на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, гр. София - 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101. 

Всички въпроси относно процедурата на заинтересованите лица, следва да се изпращат на факс: 02  8313185 или на адрес:  гр. София  -  1202,      бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101.

Отговорите се публикуват в профила на купувача на електронната страница на
Възложителя - http://bmv-eood.bg .

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС” 2018 [14.08.2018]

Безконтактни мултиплексорни вериги ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс за застраховане на 7 броя МПС /6 броя леки автомобили, 1 брой товарен автомобил/  със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС”.

Конкурсът ще се проведе на 29.08.2018 г. от 10.00 часа в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”№ 101.
Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 13.08.2018г. до 28.08.2018 г. или от секция „Профил на купувача“  на уебстраницата на дружеството на адрес www.bmv-eood.bg
Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул.”Кн.Мария Луиза”№ 101, от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа с краен срок до 16.00 часа на 28.08.2018 г. 
За справки: тел. 02/8130711

Конкурсна документация:
1. Обявление

2. Заповед 

3. Списък на автомобилите за "Автокаско"
4. Списък на автомобилите за "Гражданска отговорност"

5. Ценова оферта за "Автокаско"
6. Ценова оферта за "Гражданска отговорност"
7. Административни данни
8. Договор за "Автокаско" - проект
9. Договор за "Гражданска отговорност" - проект

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“ [08.02.2018]

БМВ ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“ на служители”.
    Конкурсът ще се проведе на 26.02.2018 г. в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”№ 101.
    Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 09.02.2018 г. до 23.02.2018 г. вкл. или от адрес www.bmv-eood.bg
    Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул.”Кн.Мария Луиза”№ 101, от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа  с краен срок до 16.00 часа на 23.02.2018 г.          
За справки: тел. 02/8130711.

Конкурсна документация:

1. Заповед за откриване на процедура за за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“ на служители”.

2. Документация за процедура по възлагане на поръчка чрез публична покана за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“;

3. Проект на договор.

Back to top

Повторна процедура за Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ [27.10.2017]

БМВ ЕООД открива повторна процедура с предмет „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ за следните видове финансови услуги :
1. Свободни парични средства;
2. Платежни и свързани услуги ;
3. Финансиране.
Конкурсна документация:
1. Покана
2. Решение
3. Приложение 1 - Административни сведения за участника
4. Приложение 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелства
5. Приложение 3 - Декларация за съпътстващи услуги
6. Приложение 4 - Декларация за конфиденциалност
7. Приложение 5 - Техническо предложение
8. Приложение 6 - Ценова оферта
9. Приложение 7 - Декларация за приемане на условията на конкурсната процедура
10. Методика за оценяване
11. Проект на договор
Срокът за подаване на офертите е до 17 ч. на 13.11.2017 г.
Офертите се подават в деловодството на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, гр. София - 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101.
Всички въпроси на заинтересованите лица относно процедурата , следва да се изпращат на факс: 02 8313185 или на адрес: гр. София - 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101.

 

Back to top

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ [10.10.2017]

БМВ ЕООД открива процедура с предмет „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ за следните видове финансови услуги :
1. Свободни парични средства;
2. Платежни и свързани услуги ;
3. Финансиране.

Конкурсна документация:

1. Покана
2. Решение
3. Приложение 1 - Административни сведения за участника
4. Приложение 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелства
5. Приложение 3 - Декларация за съпътстващи услуги
6. Приложение 4 - Декларация за конфиденциалност
7. Приложение 5 - Техническо предложение
8. Приложение 6 - Ценова оферта
9. Приложение 7 - Декларация за приемане на условията на конкурсната процедура
10. Методика за оценяване
11. Проект на договор
Срокът за подаване на офертите е до 17 ч. на 24.10.2017 г. 

Офертите се подават в деловодството на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, гр. София - 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101. 

Всички въпроси относно процедурата на заинтересованите лица, следва да се изпращат на факс: 02  8313185 или на адрес:  гр. София  -  1202,      бул. „Княгиня Мария Луиза” № 101.

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС”

Безконтактни мултиплексорни вериги ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс за застраховане на 9 броя МПС със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС”.

Конкурсът ще се проведе на 24.07.2017 г. от 10.00 часа в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”№ 101.
Документацията може да бъде свалена и от сайта на дружеството, от секция „Профил на купувача“, на адрес www.bmv-eood.bg.
Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул.”Кн.Мария Луиза”№ 101, от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа с краен срок до 16.00 часа на 21.07.2017 г.
За справки: тел. 02/8130711

 

Конкурсна документация:
1. Обявление

2. Заповед №37/30.06.2017

3. Списък на автомобилите за "Автокаско"
4. Списък на автомобилите за "Гражданска отговорност"

5. Ценова оферта за "Автокаско"
6. Ценова оферта за "Гражданска отговорност"
7. Административни данни
8. Договор за "Автокаско" - проект
9. Договор за "Гражданска отговорност" - проект

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“ [16.01.2017]

БМВ ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“ на служители”.
    Конкурсът ще се проведе на 31.01.2017 г. в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”№ 101.
    Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 17.01.2017 г. до 30.01.2017 г. вкл. или от адрес www.bmv-eood.bg
    Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул.”Кн.Мария Луиза”№ 101, от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа  с краен срок до 16.00 часа на 30.01.2017 г.          
За справки: тел. 02/8130711.

Конкурсна документация:

1. Документация за процедура по възлагане на поръчка чрез публична покана за избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „трудова злополука“;

2. Проект на договор.

Back to top

Конкурс за застраховане на МПС, собственост на БМВ ЕООД [07.07.2016]

БМВ ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс за застраховане на 11 броя МПС със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и застраховка "Каско на МПС".

Конкурсът ще се проведе на 22.07.2016 г. от 10.00 часа в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”№ 101.
    Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 07.07.2016г. до 21.07.2015 г. вкл. или от адрес www.bmv-eood.bg.  
    Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул.”Кн.Мария Луиза”№ 101, от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа  с краен срок до 16.00 часа на 21.07.2016 г.          
За справки: тел. 02/8130711.

Конкурсна документация:

1. Обявление

2. Заповед №46/05.07.2016 г.

3. Списък на автомобилите за "Автокаско"

4. Списък на автомобилите за "Гражданска отговорност"

5. Ценова оферта за "Автокаско"

6. Ценова оферта за "Гражданска отговорност"

7. Административни данни

8. Договор за "Автокаско" - проект

9. Договор за "Гражданска отговорност" - проект

 

Back to top

Конкурс за избор на изпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови институции [25.08.2015]

БМВ ЕООД открива процедура с предмет „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “ за следните видове финансови услуги :
1. Свободни парични средства – депозити / депозит в размер на 200000 лв. и 700000 лв.;
2. Платежни и свързани услуги - управление на разплащателни сметки, банкови преводи,
касови операции, операции през POS – терминал;
3. Финансиране – банкови гаранции /банкова гаранция за 1200000 лв./;

Конкурсна документация:

  1. Покана

  2. Решение

  3. Приложение 1 - Административни сведения за участника

  4. Приложение 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелства

  5. Приложение 3 - Декларация за съпътстващи услуги

  6. Приложение 4 - Декларация за конфиденциалност

  7. Приложение 5 - Техническо предложение

  8. Приложение 6 - Ценова оферта

  9. Приложение 7 - Декларация за приемане на условията на конкурсната процедура

 10. Методика за оценяване

 11. Проект на договор

 Срокът за подаване на офертите е до 17 ч. нa 08.09.2015 г.

 

Отговори на постъпили въпроси:

Отговори(*.pdf)

 

Съобщение [10.09.2015 г.]

Протокол от конкурс с предмет„Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД “

Заповед №123/23.09.2015 г. относно обявяване класирането на участниците от проведен конкурс с предмет „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции” на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД "

 

Back to top

Конкурс за избор на застраховател за застраховка "Имущество" на дълготрайни материални активи и застраховка "Гости хотел" [30.06.2015]

БМВ ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател за сключване застраховки по обособени позиции:

  • „Имущество“ на дълготрайни материални активи, собственост на БМВ ЕООД
  • Застраховка „Гости хотел“

Конкурсна документация:

1. Обявление

2. Заповед

3. Задание на възложителя

4. Оферта - образец

5. Ценово предложение - образец

6. Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, букви от "а" до "д" вкл., т.2 и т.3 от ЗОП - образец

7. Декларация по чл. 47, ал.2, т.1,3,4 и 5 от ЗОП - образец

8. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - образец

9. Декларация за запознаване с проекта на договора и приемане на условията на същия

10. Проект на договор по обособена позиция 1 - Застраховка "Имущество"

11. Проект на договор по обособена позиция 2 - Застраховка "Гости хотел"

Заповед №112/16.07.2015 г. относно класиране на участниците в проведен конкурс за избор на застраховател за сключване на застраховки "Имущество" и "Гости хотел"

Back to top

Конкурс за застраховане на МПС, собственост на "БМВ" ЕООД

БМВ ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс за застраховане на 10 броя МПС със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и застраховка "Каско на МПС".

Конкурсът ще се проведе на 22.06.2015 г. от 10.00 ч. в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №101.

Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 10.06.2015 г. до 18.06.2015 г. вкл. или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №101, от 9.30 до 12.00 ч. и от 13.30 до 17.00 ч. с краен срок до 16.00 ч. на 18.06.2015 г.

За справки: тел. 02/8130711

Конкурсна документация:

1. Обявление

2. Заповед №99/05.06.2015 г.

3. Списък на автомобилите за "Автокаско"

4. Списък на автомобилите за "Гражданска отговорност"

5. Ценова оферта за "Автокаско"

6. Ценова оферта за "Гражданска отговорност"

7. Административни данни

8. Договор за "Автокаско"  - проект

9. Договор за "Гражданска отговорност" - проект

Заповед №107/24.06.2015 относно класиране на участниците от проведен конкурс за застраховане на МПС

Back to top

 

 

ЗАПОВЕД №….......

Относно: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за застраховане на МПС, собственост на “БМВ”ЕООД, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 101 със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС” на 10 броя МПС /6 броя леки автомобили, 1 брой бус и 3 броя товарни автомобили/.

На основание чл.14, ал.1 и чл.16 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането

Н А Р Е Ж Д А М

Откривам процедура за провеждане на конкурс за застраховане на МПС при следните условия:

1. Описание на обекта на конкурса: “Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско“ на МПС, обособени в следните позиции:

Позиция 1 - „Гражданска отговорност” на автомобилистите - Приложение № 1;

Позиция 2 - „Каско на МПС” - Приложение № 2:

- група А - леки автомобили;

- група Б – бус;

- група В – товарни автомобили.

Допуска се участие за една или повече позиции. Не се допуска предлагане на варианти в офертите.

2. Правно и фактическо основание за възлагане на поръчката:

2.1. Правно основание - чл.14, ал.1 и чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането.

2.2. Фактическо основание - необходимост от задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на застраховка „Каско на МПС” на 10 броя МПС /6 броя леки автомобили, 1 брой бус и 3 броя товарни автомобили/.

3.Вид на процедурата - конкурс по документи.

4. Технически спецификации и основни икономически изисквания за изпълнение на поръчката:

4.1. Технически спецификации:

4.1.1. Застраховката да обхваща всички МПС съгласно Приложение №1 и Приложение №2, по време на действие на договора.

4.1.2. Застрахователният договор се сключва без поименен списък на водачите на МПС. Списъкът на МПС, с посочените в него индивидуализиращи данни ще бъде предоставен на избрания участник.

4.1.3. За Позиция 1 - При настъпване на покрито застрахователно събитие, Изпълнителят издава възлагателно писмо в срок до 5 (пет) работни дни от завеждане на щетата до доверен автосервиз за отстраняване на нанесени щети на застрахованите МПС, която следва да се отремонтира в доверения сервиз в срок до 40 дни от издаване на възлагателното писмо. Възложителят може да определи и друг сервиз за отстраняване на щети на МПС.

4.1.4. Застраховката обхваща и придобитите по време на действие на договора МПС по договореното тарифно число за отделните видове МПС, пропорционално на оставащите месеци до края на застрахователният договор.

4.1.5. За Позиция 2 - По искане на Възложителя да се издава “Зелена карта” за страните членки на ЕС и други страни за сметка на Изпълнителя и безплатно издаване на застрахователни оценки.

4.2. Основни икономически изисквания за изпълнение на поръчката:

4.2.1. Начин на образуване на предлаганата цена:

За Позиция 1- ”Гражданска отговорност” на автомобилистите - общ размер за всяка позиция и общ размер за всички позиции от Приложение № 1за срока на изпълнение:

а/ Застрахователна премия – да бъдат включени вноска за Гаранционен фонд, Обезпечителен фонд, цена за стикер на Гаранционен фонд и 2 на сто данък върху застрахователната премия;

б/ Размер на застрахователните суми:

- за едно лице за неимуществени вреди за всяко събитие;

- за две и повече лица за неимуществени вреди за всяко събитие;

- за имуществени вреди за всяко събитие.

За Позиция 2 - “Каско на МПС”

- тарифните числа за отделните групи превозни средства - групи А, Б и В;

- размер на застрахователната премия, разбита за отделни групи - превозни средства - групи А, Б и В. Да бъде включен и 2 на сто данък върху застрахователната премия;

- участие на Възложителя в положителния резултат - посочва се колко процента от постигнатия положителен резултат ще се върне (предостави) като сума на Възложителя след приключване на застрахователния срок и определяне на крайните резултати (не по-късно от три месеца след приключване срока на договора), без условия за приспадане на същия от премия при подновяване на застраховката за следващ едногодишен период при него - квота на щетите, при постигането;

- размер на застрахователната сума, разбита за отделни групи превозни средства - групи А, Б и В.

4.2.2. Условия и начин на плащане:

Плащане на застрахователната вноска (премия) - на четири равни вноски, като първата се внася до 20 дни след подписване на договора, а останалите до края на всяко тримесечие, чрез банков превод, по сметка на Изпълнителя срещу представена банкова сметка.

4.3. За доказване на икономическото и финансовото си състояние кандидатът (ако има подизпълнител - и подизпълнителят):

Да се представи копие от баланс и отчет за приходи и разходи за предходната финансова година (2014 г.).

4.4. За доказване на техническите възможности и/или квалификация на кандидатите:

4.4.1. Кандидатът трябва да представи лиценз за застрахователна дейност на територията на Република България, издаден по реда на Кодекса за застраховането;

4.4.2. Кандидатът да извършва застрахователна дейност в Република България не по-малко от 5 (пет) години.

4.4.3. за Позиция 2: Кандидатът да има доверени автосервизи, с които да има сключени договори за възстановяване на увредена от застрахователни събития техника - МПС.За центрове, в които не разполага с такива, кандидатът следва да предостави декларация, с която да удостовери, кой най-близък негов доверен сервиз ще извърши възстановяването на увредената от застрахователни събития техника - МПС.В тези случаи, увреденотоМПСв срок до пет работни дни се транспортира за сметка на Застрахователя до доверения сервиз, извън застрахователната сума на МПС. Да се представи списък на доверените сервизи, който да съдържа точен административен адрес, телефон, лице за контакти – име и длъжност.

4.5. Други изисквания по преценка на Възложителя с оглед предмета на поръчката:

4.5.1. Кандидатите да бъдат български или чуждестранни юридически лица или техните обединения.

4.5.2. Кандидатът да представи удостоверение от НАП за данъчна регистрация /при наличие на такава/.

4.5.3. Кандидатът да представи документза регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

4.5.4. За Позиция 2:

4.5.4.1. срок за изплащане на обезщетения на всички покрити рискове;

4.5.4.2. щети нанесени на нови МПС в гаранция - възстановяването да се извършва само в оторизирани от фирмата вносител автосервизи в срок до 40 дни от завеждане на щетата;

4.5.4.3. Изпълнителят се задължава да обезщетява Възложителя без прилагане на самоучастие на упълномощен от Възложителя водач или по вина на друг участник в ПТП, застрахован по "Гражданска отговорност" на автомобилистите при друг Застраховател. В тези случаи Изпълнителя самостоятелно предявява претенции към Застрахователя на виновния за ПТП водач за възстановяване на изплатените обезщетения.

4.5.4.4. При настъпили тотални загуби на МПС, Застрахователят се задължава да изплаща пълния размер на застрахователната стойност на увреденото МПС.

4.5.5. Срок на валидност на офертата - 90 дни от крайния срок за подаване на офертата. Кандидатът задължително посочва в офертата си срока на нейната валидност, който не може да бъде по-малък от посочения от Възложителя.

4.5.6. Административни данни на кандидата: наименование, адрес, телефон, факс, представляващ, лице за връзка, банкова сметка за връщане на гаранцията за участие.

5. Срок и място за изпълнение на поръчката:

5.1. Срок за изпълнение на поръчката – една календарна година, в зависимост от срока на изтичане на съответния вид застраховка за всяко МПС по отделно.

5.2. Място на изпълнение на поръчката - обхвата на покритието е за територията на Република България.

6. Условия и размер на гаранциите:

6.1. гаранция за участие в процедурата по позиции, както следва:

Позиция 1 - 35.00 /тридесет и пет/ лева с ДДС;

Позиция 2 – 125.00 /сто двадесет и пет/ лева с ДДС.

6.2. Кандидатът сам избира формата на гаранцията - банкова гаранция или внесена парична сума по банкова сметка.

6.2.1. Когато гаранцията за участие се представя във вид на парична сума, то тя се внася по сметка на “РАЙФАЙЗЕНБАНК”/БЪЛГАРИЯ/ЕАД - ЦУ

IBAN(лева) BG70RZBB91551060402812, BIC код: RZBBBGSF,

ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: “БМВ” ЕООД.

За внесената парична сума, като част от офертата трябва да бъде представено копие, заверено от банката.

6.2.1.1. Когато гаранцията за участие е банкова гаранция се представя оригиналът й, да е със срок на валидност - срока на валидност на офертата.

6.2.1.2. Банковата гаранция да е безусловна, неотменяема и да покрива 100 % стойността на гаранцията за участие.

6.3. Всички банкови разходи свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при тяхното възстановяване са за сметка на кандидата/ изпълнителя.

6.4. Кандидат, който не подпише договора в определения за подписване срок, се счита за отказ от подписване на договор. В този случай гаранцията за участие се задържа.

6.5. Гаранцията за участие в процедурата се освобождава в срок от 5 (пет) работни дни след сключване на договора.

6.6. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

6.7. Изпълнителят да посочи банкова сметка и банков код за връщане на внесената гаранция.

7. Критерии за оценка на офертите и начин за определяне на тежеста им в комплексната оценка:

7.1. За Позиция 1 “Гражданска отговорност”

К1 - застрахователна сума за едно лице за неимуществени вреди за всяко събитие.

К2 - застрахователна сума за две и повече лица за неимуществени вреди за всяко събитие.

К3 - застрахователна сума за имуществени вреди за всяко събитие.

При предложен неограничен лимит на застрахователна сума, критериите К1, К2 и К3 се оценяват с по 10 точки. Всички останали предложения се оценяват по следната формула:

Предл. конкретен р-р застрахов.сума

К1,К2,К3 = _________________________ x 10

Макс. предложен конкр. р-р за застрахов. сума

К4 - застрахователна премия. Оценява се по следната формула:

мин. предложена премия

К4 = _______________________________________ x 70

Предложена премия от кандидата

Ккомпл. = К1+К2+К3+К4

На първо място се класира офертата, получила най-висока комплексна оценка Ккомпл..

7.2. За Позиция 2 - “КАСКО”

Критерии К

Оценка

В (точки)

Тежест на оценката на отделния критерий С%

1

2

3

4

2.

К1 - размер на общата премия (гр. А, Б и В)

В2 - до 10

С2 - 70

3.

К3 - участие на възложителя в положителния резултат - посочва се колко процента от постигнатия положителен резултат ще се върне (предостави) като сума на Възложителя след приключване на застрахователния срок и определяне на крайните резултати (не по-късно от три месеца след приключване срока на договора), без условия за приспадане на същия от премия при подновяване на застраховката за следващ едногодишен период при него - квота на щетите, при постигането - квота до:

   
 

К3,1 - 50% връщане на ……%

В3,1 - до 10

С3,1 - 5

 

К3,2 - 70% връщане на ……%

В3,2 - до 10

С3,2 - 3

 

К3,3 - 80% връщане на ……%

В3,3 - до 10

С3,3 - 2

4.

К4 - застрахователна сума:

 

С4 - 20

Оценката /В/ по отделните критерии се определя по следния начин:

  • най-доброто предложение (най-ниското предложено тарифно число за В1, най-ниска предложена обща премия за В2, най-висок процент участие в положителния резултат за В3 , най-високата застрахователна сума по групи за В4) се оценява с 10 точки;

  • предложението на всеки кандидат се определя като съотношение спрямо най-доброто, както следва:

В1,1; 1,2; 1,3 = най-ниското предложено тарифно число х 10

предложеното от кандидата

В2 = най- ниска предложена обща премия х 10

предложена цена от кандидата

В 3,1; 3,2; 3,3;= предложено от кандидата х 10

максималното, предложено от кандидат

В4,1;4,2;4,3 = предложено от кандидата х 10

най-високата застрахователна сума

Класирането се извършва на база Ккомпл., получено от сумата на стойностите на отделните критерии К1, К2, К3 и К4 ,

Ккомпл= К1 + К2+ К3 + К4 , където

К 1= К1,1 + К1,2+ К1,3 = В1,1 х С1,1 + В1,2 х С1,2 + В1,3 х С1,3

К2 = В2 х С2

К 3= К3,1 + К3,2+ К3,3 = В3,1 х С3,1 + В3,2 х С3,2 + В3,3 х С3,3

К 4= К4,1 + К4,2+ К4,3 = В4,1 х С4,1 + В4,2 х С4,2 + В4,3 х С4,3

На първо място се класира офертата, получила най-голяма комплексна оценка Ккомпл..

8. Изготвяне и съдържание на офертата.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика с офертата кандидатът посочва наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, предмет на поръчката, както и за коя самостоятелно обособена позиция участва. Офертата на кандидата да бъде в папка, подредена по приложения списък в офертата, като всеки лист е номериран в долния десен ъгъл.

Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

8.1. Плик № 1 с надпис “Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на кандидатите, както следва:

8.1.1. Административни данни на кандидата: адрес, телефон, факс, лице за връзка и др. съгласно т.4.5.6;

8.1.2. Документ за регистрация на кандидата или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който се придружава с легализиран превод или с печат апостил, съгласно конвенцията за премахване на изискването за легализация за чуждестранните публични актове /обн. ДВ бр.45/11.05.2001 г./.

8.1.3. Оригинален документ по т.6.1. - гаранция за участие в процедурата;

8.1.4. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на кандидатите - копие от баланса и отчета за приходите и разходите за предходната година съгласно т. 4.3.;

8.1.5. Доказателства за техническите възможности и/ или квалификация на кандидатите, посочени в т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3 от заповедта;

8.1.6. Декларация за участието или липсата на подизпълнители;

8.1.7. Списък на подизпълнителите, дела на тяхното участие и съгласие от подизпълнителя, ако кандидатът предвижда подизпълнители.

Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основния кандидат, което се доказва чрез представяне на същите документи. Подизпълнителите декларират писмено съгласието си за участие в процедурата.

Подизпълнителите заявяват писмено, че са съгласни с всички изисквания на Възложителя, посочени в заповедта.

Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 8.1.1., 8.1.2, 8.1.4 и 8.1.5 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Подизпълнителите не представят гаранция за участие в процедурата.

8.1.8. Друга информация, посочена в настоящата заповед, съгласно т.4.5.2;

8.1.9. Декларация от кандидата, че е съгласен с всички изисквания на Възложителя, посочени в заповедта, както и с клаузите на проекто-договора, неразделна част на документацията.

8.1.10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от лицето, представляващо кандидата, съгласно документа за регистрация на кандидата или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, или изрично упълномощен негов представител. Всеки лист от офертата трябва да бъде номериран.

8.2. Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания, както следва:

8.2.1. Техническо предложение и условия за изпълнение на поръчката. Варианти на офертата не се допускат.

Техническата оферта на кандидата трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация в съответствие с техническите изисквания на Възложителя в табличен вид (Изискано от Възложителя - Предложено от кандидата).

8.2.2. Срок на валидност на офертата, който не трябва да е по-малък от посочения в т.4.5.5;

8.2.3 Предложение за срок и място за изпълнение на поръчката съгласно т.5 и за условия и начин на плащане съгласно т. 4.2.2.

8.2.4. Изрична информация за предложението на кандидата за изпълнение на поръчката по т.4.4.4 и т.4.5.4 от настоящата заповед.

8.3. Пликове № 3 с надпис “Предлагана цена по позиция .......”, които съдържат ценовото предложение на кандидата по позицията за която участва, съгласно т.4.2.1. от заповедта. За всяка обособена позиция – отделен, запечатан, непрозрачен с ненарушена цялост плик, обозначен с надпис „Предлагана цена по позиция .......”. Ценовата оферта да бъде подписана от лицето, представляващо кандидата, съгласно документа за регистрация на кандидата или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, или изрично упълномощен негов представител. Документите и информацията, които са представени в плика с „Предлагана цена”, а не в офертата се приема, че не са представени и кандидатът не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

9. Други изисквания към офертата:

9.1. Всички документи, които се представят заедно с офертата за участие в процедурата следва да са оригинали или заверени с подпис и свеж печат (заверява се всяка страница) от кандидата четливи копия (включително и копията на чужд език) и да са в срока на тяхната валидност, когато изрично в тях е записан такъв!

9.2. Офертите се представят в писмена форма на български език, а документите на чужд език - придружени с превод на български език, като документът по т. 8.1.2. се придружава с легализиран превод или с печат апостил, съгласно конвенцията за премахване на изискването за легализация за чуждестранните публични актове /обн. ДВ бр.45/11.05.2001 г./. Всички изготвени от кандидата документи се подписват от лицето, което го представлява, съгласно актуалното му състояние, или писмено упълномощен негов представител - представя се изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите.

9.3. Оферти, които са получени при Възложителя до определения от него краен срок, се приемат за редовно подадени. Оферти получени при Възложителя след изтичане на крайния срок подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците оферти, които са представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

9.4. Офертата и всички документи изготвени от участника следва да са подписани от лицето, представляващо участника, съгласно документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, или изрично упълномощен негов представител с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

9.5. Отстранява се от участие в конкурса кандидат, който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на изискванията на настоящатазаповед и приложенията към нея.

10. Място за получаване на документацията - Документацията сеполучава всеки работен ден от 15.00 до 16.00 часа, от 10.06.2015 г. до 18.06.2015 г. вкл. на адрес: гр.София, бул.”Княгиня Мария Луиза”№ 101. Документацията може да бъде свалена и от сайта на дружеството на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

11. Място на представяне на офертите - гр.София, бул.”Княгиня Мария Луиза”№ 101 от 9.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа с краен срок до 16.00 часа на 18.06.2015 г.

12. Разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши на 22.06.2015 г., 10.00 часа от комисия, назначена с настоящата заповед, в състав:

Председател:

Членове:

Резервни членове на комисията:

В срок от 3 работни дни след приключване на работата си комисията да ми представи за утвърждаване протокол с резултатите от класирането.

13. На основание резултатите от оценките комисията извършва класиране на участниците в конкурса, за което управителя на „БМВ” ЕООД издава заповед, а председателя на комисията да уведоми участниците.

14. С настоящата заповед одобрявам документацията за участие в конкурса, съгласно т.1 от нея.

Приложения:

1. Опис на МПСза сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на 10 броя МПС - Приложение № 1;

2. Опис на МПС за сключване на застраховка„Каско на МПС” на 10 броя МПС - Приложение № 2.

УПРАВИТЕЛ

ФИЛИП ВАСИЛЕВ